Wilmington Karate Club  
Teaching Shorin-ryu Karate and Kobudo since 1989
612 West E Street
Wilmington, CA 90744
(310) 626-0625
welder@wilmkarateclub.com

Kata list
TRADITIONAL SHORIN-RYU KARATE AND OKINAWAN KOBUDO KATAS TAUGHT AT THE WILMINGTON KARATE CLUB DOJO.
 
 Karate Katas

Pinan Shodan
Pinan nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Seisan (Shobayashi)
Okan
Passai Sho
Passai Dai
Chinto
Kusanku Sho
Kusanku Dai
Jion
Gojushiho


Kobudo Katas

Shuji no kon
Choun no kon
Sakagawa no kon
Sunakake no kon

Hama Higa no tonfa
Yaraguwa no tonfa

Tsukenshitahaku no sai

Tozan no kama
Kanegawa no kama

Nunchaku sho
Kubagawa no nicho nunchaku

Tsuken Aka Chu no eku

Kanegawa no tinbe

Nitanbo no Ho