KATA LIST

 

KARATE KATAS

PINAN SHODAN
PINAN NIDAN
PINAN SANDAN
PINAN YONDAN
PINAN GODAN
NAIHANCHI SHODAN
NAIHANCHI NIDAN
NAIHANCHI SANDAN
SEISAN(SHOBAYASHI)
OKAN
PASSAI SHO
PASSAI DAI
CHINTO
KUSANKU SHO
KUSANKU DAI
JION
GOJUSHIHO

 

KOBUDO KATAS

SHUJI NO KON
CHOUN NO KON
SUNAKAKE NO KON
SAKUGAWA NO KON

HAMA HIGA NO TONFA

TSUKENSHITAHAKU NO SAI

TOZAN NO KAMA
KANEGAWA NO KAMA

NUNCHAKU SHO
KUBAGAWA NICHO NUNCHAKU

TSUKEN AKA CHU NO EIKU

KANEGAWA NO TINBE

 

NITAN BO NO HO

TRADITIONAL SHORIN-RYU KARATE AND OKINAWAN KOBUDO KATAS TAUGHT AT THE WILMINGTON KARATE CLUB DOJO.